Privatumo politika

UAB „Eurofondas“ (toliau – EUROFONDAS), adresas K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas, įmonės kodas 303305113 skiria didžiulį dėmesį savo klientų, darbuotojų ir partnerių duomenų apsaugai ir privatumui, sąžiningam, atsakingam ir teisėtam duomenų tvarkydami bei nuolatos atnaujina savo žinias ir taikomas metodikas duomenų apsaugos ir privatumo srityje.

SĄVOKOS:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris ar kt.).

Duomenų valdytojas – juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones („EUROFONDAS“).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo, t. y. EUROFONDO, vardu tvarko asmens duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie mokinių atsiskaitymą, sąskaitų papildymus, mokinių nuotraukas ant pažymėjimų, asmens kodai, gimimo metai ir kt.

Duomenų subjektas – jūs, „EUROFONDO“ klientai, taip pat darbuotojai, partneriai ir kiti fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, saugojimas, keitimas, ištrynimas, prieigos suteikimas ir kt.

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, sveikata, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Politika – ši privatumo politika, kurioje aprašoma, kaip UAB „Eurofondas“ renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, gautus jums lankantis mūsų tinklalapyje arba juo naudojantis E-piniginės tikslais.

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi EUROFONDO paslaugomis.

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu EUROFONDO siūlomi produktai ir (ar) paslaugos, įskaitant e-piniginę.

Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis

BDAR / GDPR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tai tiesiogiai taikomas ES teisės aktas, kurio įsigaliojimo data 2018 m. gegužės 25. Reglamentas susijęs su asmens duomenų apsauga ir asmens teisėmis į informaciją apie jį. Reglamento pagrindu vartotojai gali geriau kontroliuoti organizacijų turimus duomenis apie juos. Reglamentas taikomas su ES piliečiais susijusių asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka fizinis asmuo, įmonė ar organizacija. Reglamentas netaikomas juridinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums ir suteikti Jums kokybiškas paslaugas, vadovaudamiesi BDAR įtvirtintu duomenų kiekio mažinimo principu, Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip renkame, naudojame, saugome, perduodame ir kitaip procesuojame Jūsų asmeninę informaciją, nepriklausomai nuo to, ar Jūs tiesiogiai bendraujate su mumis, ar per mokyklą / darželį / švietimo įstaigą / kitą įstaigą, ar per mokyklos administraciją arba E-dienyno pagalba, ar naudodamiesi mūsų paslaugomis internetu (klientų savitarna MOKĖJIMAI.EUROFONDAS adresu www.mokėjimai.eurofondas.lt). Čia taip pat rasite informaciją apie savo teises, įtvirtintas Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Mes užtikriname, kad informaciją apie Jūsų asmens duomenis naudojame tik teisėtais tikslais ir įsitikinę, kad:

 • Jūs savo laisva valia suteikėte sutikimą naudoti šią informaciją; arba
 • Jūsų asmens duomenų naudojimas yra būtinas siekiant su Jumis sudaryti sutartį arba imtis veiksmų, kad sudarytume sutartį; arba
 • Jūsų asmens duomenų naudojimas yra reikalingas tam, kad būtų laikomasi arba būtų vykdomas atitinkamas teisės aktas, įskaitant Reglamentas (BDAR / GDPR), Lietuvos Respublikos teisės aktas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) priimta rekomendacija, sprendimas ar kitus aktas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (angl. The European Data Protection Supervisor) nurodymas; arba
 • Jūsų asmens duomenų naudojimas yra būtinas siekiant įgyvendinti EUROFONDO teisėtus interesus su sąlyga, kad tai neturi didelio poveikio Jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms ir EUROFONDO teisėti interesai nėra viršesni už Jūsų teisėtus interesus.

Tikslai, kuriais vadovaudamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis yra sekantys:

 1. E-piniginės funkcijos įgyvendinimas;
 2. Sutarčių sudarymas ir vykdymas (įvairaus pobūdžio e-paslaugų teikimo sutartys, įskaitant sutartis su tėvais ir švietimo įstaigomis):
 3. Teisės aktų reikalavimų ir valstybės institucijų patenkinimas;
 4. Tiesioginė rinkodara;
 5. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų taikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymas;
 6. Asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslais: darbuotojų atrankos vykdymui, darbo sutarčių sudarymui ir vykdymui, darbdavio pareigų tinkamam vykdymui, komunikacijai su darbuotojais palaikyti, tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti. Jūsų asmens duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavę Jūsų sutikimą. Tokiu atveju mes galime su jumis susisiekti elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu būdu siūlyti jums paslaugas ir / arba teirautis jūsų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo susisiekę su mumis šios Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais.
 7. IT paslaugų konsultacijų teikimo tikslais.
 8. Dokumentų saugojimo, archyvinio tvarkymo ir konfidencialaus naikinimo tikslais.
 9. Kitais GDPR ir kituose teisės aktuose bei Šalių susitarimuose numatytais tikslais.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis įmonių grupėje (kuriai priklauso EUROFONDAS) ir su trečiosiomis šalimis tuo atveju ir tiek, kiek tai reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti ar vykdyti, trečiosioms šalims, pavyzdžiui, bankams. Atskleisdami arba perduodami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų vientisumą ir saugumą. Jūsų asmens duomenims tvarkyti galime pasitelkti duomenų tvarkytojus.

Jūsų asmens duomenis galime teikti:

 • Teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms, organizacijoms įstatymų numatyta tvarka įgyvendinant oficialius įgaliojimus, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Europos policijos biurui (Europolas), Europos policijos biurui (Europolas) ir pan.;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ministerijos mokesčių administravimo tikslais;
 • EUROFONDAS sutartiniams parneriams;
 • Kitiems subjektams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tiek, kiek reikia nustatyti ankstesnėje Politikos dalyje nurodytiems tikslams. Mes atidžiai ir kruopščiai vertinsime visus prašymus dėl Jūsų asmens duomenų pateikimo, gaunamus iš teisėsaugos, valstybinių institucijų, Lietuvos banko ir kitų valstybės įstaigų prieš pateikiant joms informaciją apie Jūsų asmens duomenis. Atsakydami į tokius prašymus, Jūsų asmens duomenis pateiksime tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus ir / ar teismų sprendimus.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Esame pasiryžę užtikrinti EUROFONDUI pateiktų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą bei nuolat investuoti į patikimas technines, fizines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotume šią informaciją nuo atsitiktinės ar neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, neteisėto sunaikinimo, praradimo ar bet kokio kito neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Tą įgyvendindami, užtikriname saugią prieigą prie asmens duomenų, didelį dėmesį skiriame informacijos, IT infrastruktūros, viešųjų ir vidaus tinklų, fizinei bei kitai apsaugai, personalo ir IT konsultacijų mokymai. EURODFONDO darbuotojai, IT konsultantai ir programuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą ir laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tokią teisę jiems suteikia Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

EUROFONDAS saugo ir tvarko Jūsų asmens duomenis laiko periodą, kuris yra pagrįstai reikalinga siekiant įgyvendinti Politikoje ir GDPR įtvirtintus duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Kai kuriais atvejais EUROFONDAS gali saugoti Jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką, pavyzdžiui, jei privalome tai padaryti pagal teisinius reikalavimus ar EUROFONDO teisėtu interesu arba dėl archyvavimui taikomų reikalavimų (žr. pvz., Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu Nr. V-100). Jeigu Jūsų asmens duomenys tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, Jūsų asmens duomenys turi būti saugiai ištrinami, panaikinami ir / ar saugomi taip ir tiek, kiek reikalauja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, pavyzdžiui, reglamentuojantys mokėjimų, apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus ir kt., (žr., pvz., Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą ir pan.). Jūsų asmens duomenys (įskaitant duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslais) tvarkomi paslaugų teikimo laikotarpiu arba atsiskaitymo priemonės įsigijimo tikslais, o jam pasibaigus, Jums nutraukus sutartį ar kitokiu būdu atsisakius EUROFONDO teikiamų paslaugų, EUROFONDAS toliau saugos Jūsų asmens duomenis tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai (paprastai 10 metų po paslaugų teikimo sutarties ar prekės įsigijimo pasibaigimo ar nutraukimo). Pasibaigus saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime, nebent teisės aktai nurodo kitaip.

Kokia Jūsų asmens duomenų tvarkymo geografinė zona?

Jūsų asmens duomenys, tvarkomi E-piniginės sutarčių sudarymo (mokyklose, darželiuose, kitose įstaigose ir organizacijose) ir vykdymo (įskaitant papildymą elektroninėje / virtualioje erdvėje, naujų narių (vaikų / mokinių) įtraukimą ir pan.) bei E-piniginės sudarymo ir vykdymo tikslais yra tvarkomi Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje bei gali būti perduodami už ES / EEE ribų pagal galiojančius teisės aktus ir Šalių susitarimus. Darbuotojų ir Klientų asmens duomenys, tvarkomi vidaus administravimo ir E-piniginės tikslais, gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas darbo sutarčių sudarymui ir vykdymui bei E-piniginės funkcijos įgyvendinimui. Tokiu atveju, EUROFONDAS visada imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks darbuotojų asmens duomenų perdavimas už ES / EEE ribų būtų tinkamai tvarkomas ir darbuotojų ar Klientų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Dėl to EUROFONDAS sudaro sutartis tik griežtai laikydamasis GDPR reikalavimų.

Trečioji valstybė, nepriklausanti ES / EEE, kurioje yra darbuotojų ar Klientų asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą. JAV atveju, darbuotojo ar Kliento asmens duomenų gavėjas privalo būti aprobuotas pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) (duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų) reikalavimus.

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis EURODFONDAS gauna iš jų pirminio šaltinio laisvo ir savanoriško sutikimo pagrindu. Kalbant apie mokinius, kurie dėl veiksnumo stygiaus neturi teisės galiojančiai duoti sutikimą, šis šaltinis yra jų tėvai, globėjai ar kiti teisėti jų interesų atstovai. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 12., sutikimas yra savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto sutikimą. Tačiau kartais informacija apie Jūsų duomenis gali būti renkama iš kitų šaltinių, pavyzdžiui:

 • Mokyklų, darželių ir kitų švietimo įstaigų;
 • E-dienyno;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Kitų viešųjų duomenų bazių (kaip SODRA, Kredito biuras ir pan.),

Jums teiktinų paslaugų parinkimas pagal Jūsų prašyme nurodytą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu. Atlikus paslaugos suteikimą automatiniu būdu, šio vertinimo pagrindu duomenys yra procesuojami mechaniškai (kompiuterio). Jūs turite teisę nesutikti, kad paslaugų Jums teikimas būtų atliktas vien tik automatiniu būdu.

Kokios jūsų teisės?

Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu:

 • Patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • Pateikti jums šių duomenų kopiją;
 • Suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui,
 • kokius Jūsų asmens duomenis renkame,
 • kokiu tikslu juos tvarkome,
 • kam ir kokiu tikslu juos telkiame, atskleidžiame,
 • ar tuos duomenis perduodame už ES ribų,
 • kokias saugumo priemones jiems taikome,
 • kiek ilgai Jūsų asmens duomenis saugome
 • ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.
 • Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. EUROFONDAS patikrins Jūsų asmens duomenų tikslumą prieš juos ištaisydamas. Jei jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į EUROFONDĄ, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir / ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. EUROFONDAS informuos duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti;
 • kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (taikoma atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 • kai pasinaudojote teise nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi EUROFONDO;
 • kai manote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar netinkamai. Jeigu Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kreipiatės EUROFONDĄ, Jūsų asmens duomenys bus patikrinti tvarkymo teisėtumo atžvilgiu per protingą terminą, kuris yra ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų ir, atsižvelgiant į Jūsų prašymą, EUROFONDAS sustabdys tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą arba ištaisys nustatytas klaidas. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi gavus Jūsų prašymą. EUROFONDAS negalės įgyvendinti jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas:
 • įgyvendinti teisinius įsipareigojimus, įtvirtintus GDPR ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, pavyzdžiui, Lietuvos Banko valdybos nutarimuose ar kt.

Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti minėtų duomenų tikslumą;
 • jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • jūs esate paprieštaravęs duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar EUROFONDO teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų teisėtas priežastis. Kai jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik:
 • gavę jūsų sutikimą;
 • siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • siekdami apsaugoti kito duomenų subjekto teises.

Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą.

Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei draugišku formatu (angl. user-friendly format / definition) arba galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai yra techniškai įmanoma ir kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu arba su jumis sudaromos sutarties vykdymu;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti.

Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu nebetvarkyti Jūsų duomenų, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų EUROFONDO interesų. Gavęs prašymą, EUROFONDAS nebetvarkys jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

PASTABA. Jei pateikiate aiškų sutikimą, kad galėtume tvarkyti Jūsų ypatingus asmens duomenis, Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tačiau turėtumėte žinoti, kad jei nuspręsite tai padaryti, mes negalėsime toliau teikti Jums tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, suteikti Jums / Jūsų vaikams E-piniginės paslaugą.

Teisė nesutikti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs galite atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Nuo to momento, kai atšauksite sutikimą duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenų šiais tikslais nebetvarkysime.

Automatizuotas sprendimų priėmimas.

Jūs galite kreiptis į EUROFONDĄ su prašymu, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės, arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, pavyzdžiui, dėl automatizuoto Jūsų asmens duomenų tvarkymo Jūs galite būti identifikuoti netiksliai, ko pasekoje Jums suteiktos paslaugos galėtų būti nepakankamai pritaikytos Jūsų poreikiams.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą EUROFONDO Duomenų apsaugos pareigūnui:  DAP@eurofondas.lt, taip pat kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją.

EUROFONDAS maloniai prašo visus savo Klientus ir Pirkėjus, pirmiausiai dėl Jums iškilusių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, kreiptis į EUROFONDĄ, kad galėtume atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Svarbi informacija, kurią reikia žinoti, norint pasinaudoti savo teisėmis:

 • Pateikus prašymą pasinaudoti savo teisėmis, mes galime paprašyti Jūsų tapatybės įrodymo – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtinti savo asmens tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia jus tinkamai identifikuoti.
 • Vieną kartą per metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiksime nemokamai. Jei Jūs kreipiatės daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus arba Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, tokiu atveju galime imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų. Apie tokio mokesčio privalomumą visuomet informuosime Jus iš anksto, prieš atsakant į Jūsų pateiktą prašymą ar užklausą.
 • Visus jūsų prašymus, paklausimus dėl asmens duomenų tvarkymo atsakysime bei prašomus duomenis pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos. Tačiau terminas gali būti pratęstas, jei prašymas yra ypač sudėtingas arba Jūs pateikėte keletą užklausų. Mes visada informuosime jus, jei atsakymo parengimas užtruks ilgiau nei vieną mėnesį. Norėdami pagreitinti mūsų atsakymą, galime Jūsų paprašyti pateikti išsamesnę informaciją apie tai, kokią informaciją Jūs norėtumėte gauti.
 • Jei turite nusiskundimų ar klausimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis šios Politikos pabaigoje nurodytais kontaktais, kad galėtume kuo greičiau išspręsti Jums aktualų klausimą.

EUROFONDO slapukų naudojimas.

Mūsų klientų teisių bei interesų apsauga yra kardinalus EUROFONDO ilgalaikės raidos tikslas, todėl Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Mes renkame informaciją per slapukus ir kitas panašias technologijas (pvz., pikselių žymes ar nuorodas), kai apsilankote mūsų tinklalapiuose. Šios priemonės apsitarnauja atvaizduoti EUROFONDO interneto svetainių http://eurofondas.lt ir www.mokėjimai.eurofondas.lt struktūrą bei turinį, užtikrina galimybę teikti Jums klientų savitarnos paslaugas ir suteikia naudingos statistinės informacijos, kurią naudojame mūsų interneto svetainių vystymo ir  tobulinimo tikslu, taip pat palaikyti šių svetainių ir programų funkcionalumą bei efektyvesnę reklamą. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą.

Privatumo politikos pakeitimai, atnaujinimas.

Atsižvelgdami į pokyčius versle bei laikydamiesi teisinių reikalavimų, galime keisti šią Politiką t. y., atitinkamai ją peržiūrėti ir atnaujinti, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje rasite naujausią šios Politikos versiją. Atlikę esminius šios Politikos pakeitimus, apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.

Kaip su mumis susisiekti?

Dėl duomenų apsaugos:

Norėdami pasinaudoti jums priklausančiomis teisėmis ar pateikti užklausą apie EUROFONDO tvarkomus Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną sekančiu adresu: DAP@eurofondas.lt / info@eurofondas.lt ir bendraisiais klausimais info@eurofondas.lt.